Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

SRRB jako účastník na LEADERfest 2023

Dne 8. 6. 2023 jsme v rámci akce LEADERfest 2023 odprezentovali příklady dobré praxe a spolupráce v oblasti zádrže vody v krajině a adaptace na klimatickou změnu na území Broumovska. Za naši pracovní skupinu "Voda Broumovsko" vystoupil Jan Staroba.

Na začátku představil adaptační strategie na klimatickou změnu v povodí Dunajky a Stěnavy, které vznikly v loňském roce, a popsal proces, který jim předcházel (školení koordinátorů, terénní mapování, studium historických map, orotofoto snímků a projektů meliorací, navrhování opatření v programu QGIS).

Dále hovořil o projektu "Společně s dětmi proti suchu", jehož dílem je vytvořit metodiku výuky tématu voda v krajině pro děti na základních školách a současně děti zapojit do aktivního občanství a zmírňování následků klimatických změn. Prostřednictvím programu ERASMUS+ dochází obdobně také k zapojování studentů gymnázií.

Poté pokračoval projektem "Living Landscape", jehož cílem je implementace inovativního řešení v procesu krajinného plánování do praxe a jeho demonstrace v pilotních lokalitách. Inovativní přístup zahrnuje využití strojového učení a automatizovaných softwarových nástrojů k zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění práce při zpracování studií proveditelnosti, studií odtokových poměrů nebo územních studií zpracovávaných primárně za účelem zvýšení adaptace krajiny na klimatickou změnu.

V neposlední řadě popsal aktivity naší pracovní skupiny, jejichž primárním cílem je posouvání navržených krajinných opatření (výsadby stromů, budování mokřadů a tůní) směrem k realizacím. Tedy se jedná zejména o vyjednávání s vlastníky pozemků, obcemi, se Správou CHKO Broumovsko a dalšími dotčenými subjekty.

Na závěr zmínil propojení tématu vody v krajině s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 a představil všechny spolky, organizace a instituce, které se v regionu tomuto tématu věnují a spolupracují spolu na jednotlivých projektech.