Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Novinky

SRRB na setkání s představiteli francouzského kandidátského města Bourges 2028

SRRB na setkání s představiteli francouzského kandidátského města Bourges 2028

Dne 16. 05. 2023 jsme se v Broumově společně s kolegy z týmu Broumov 2028 zúčastnili setkání s představiteli francouzského města Bourges, které je taktéž kandidátem na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

Bourges je přitom nejmenší francouzský finalista a svou přihlášku hodně staví na ekologických a udržitelných projektech.

Naším úkolem tedy bylo představit naši práci v oblasti adaptace na klimatickou změnu a zádrže vody v krajině, které se systematicky věnujeme. Osvětlili jsme problémy, se kterými se u nás v regionu i obecně v České republice potýkáme (sucho, přívalové deště, eroze...) a způsoby jejich řešení (tj. přírodě blízká opatření - budování tůní, mokřadů, remízků, svejlů, výsadby stromořadí, alejí aj.). Po prezentaci měli zástupci Bourges možnost klást doplňující dotazy a rovněž stručně popsat jejich aktivity a nápady v této oblasti.

Jednalo se bezesporu o velmi příjemné setkání, které je možné do budoucna využít i pro další spolupráci.

SRRB na setkání členů Unie komunitní energetiky

SRRB na setkání členů Unie komunitní energetiky

Dne 30. 3. 2023 jsme se v Praze zúčastnili setkání členů Unie komunitní energetiky (UKEN), do které jsme vstoupili loni v říjnu.

Akci zahájilo úvodní slovo koordinačního týmu, partnerů a Rady UKEN, během kterého bylo shrnuto, co se dosud podařilo a jakým výzvám aktuálně v oblasti energetiky čelíme. Poté následoval řízený skupinový networking, při kterém se diskutovala dílčí témata jako je komunikace, nabírání nových členů, dotační možnosti, legislativní lobbing či příklady úspěšných domácích a zahraničních projektů. Závěr setkání byl věnován volnému neřízenému síťování.

A co je to vlastně ta Unie komunitní energetiky?
UKEN je zájmová skupina sdružující odborníky s širokým spektrem znalostí a zkušeností. Její vznik inicioval v roce 2022 Frank Bold a Hnutí DUHA. Členskou základnu tvoří zástupci samospráv a místních akčních skupin, firmy a profesní sdružení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí, či stavitelství. Unie se během prvních 12 měsíců své existence stala významným hráčem v oblasti energetiky a zásadním způsobem podpořila vývoj inovativních řešení pro rozvoj obnovitelné energie.

SRRB na diskuzním fóru o hospodářsky a sociálně ohrožených územích

SRRB na diskuzním fóru o hospodářsky a sociálně ohrožených územích

Dne 22. 3. 2023 jsme se v Praze zúčastnili diskusního fóra o hospodářsky a sociálně ohrožených územích, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Setkání zahájil ministr Ivan Bartoš a náměstek Radim Sršeň. Následovaly příspěvky řady řečníků, které se věnovaly např. tomu, co ohrožená území potřebují, jak posílit spolupráci a iniciativu v území, jak podpořit podnikání či problematice dostupného bydlení. Nechyběly ani příklady dobré praxe - např. platforma positivJE či projekt Živé Milevsko. Odpoledne následovaly tzv. kulaté stoly, kde bylo možno vybraná témata probrat podrobněji. Závěr setkání byl věnován existujícím a budoucím zdrojům podpory ohrožených regionů a také legislativní úpravě společenství obcí, což je zvláštní forma dobrovolného svazku obcí nabízející nové nástroje veřejné správy.

Česko-polská spolupráce v oblasti zádrže vody v krajině

Česko-polská spolupráce v oblasti zádrže vody v krajině

Dne 9. 3. 2023 jsme navštívili Mieroszów, kde jsme se setkali se starostou Andrzejem Lipińskim a zástupcem odboru propagace, panem Krzysztofem Karwowskim.

Představili jsme stručně naši práci v oblasti zádrže vody v krajině a metodiku mapování a napravování krajiny, podle které postupujeme. Přičemž jsme nabídli možnost v této oblasti spolupracovat (i s ohledem na kandidaturu Broumov 2028) a zmapovat povodí Stěnavy i na polské straně.

Výstupem byla dohoda o tom, že podepíšeme memorandum o vzájemné česko-polské spolupráci.

Setkání k tématu komunitní energetiky

Setkání k tématu komunitní energetiky

Jak jsme již dříve avizovali, dne 19. 1. 2023 od 9:00 se v Polyfunkčním komunitním centru Hejtmánkovice uskutečnilo setkání k tématu komunitní energetiky, které uspořádalo MAS Broumovsko+.

Setkáním provedl Mgr. Michal Svoboda, MSc. - konzultant udržitelné energetiky pro Sdružení místních samospráv České republiky a Národní síť Místních akčních skupin České republiky, zakladatel projektu OBEC 2030 a energetický koordinátor MAS Český Sever.

Během své prezentace hovořil o tom, co je to energetická komunita a jaké jsou její klíčové role, principy a konkrétní kroky vedoucí k založení energetického společenství jako je např. energetický management a akční plán, vysvětlil rozdíl mezi pojmy "komunální" a "komunitní", popsal možnosti financování a v neposlední řadě zmínil příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Během prezentace účastníci kladli doplňující otázky či připomínky.

Toto setkání bylo inspirováno obdobným seminářem z loňského listopadu, které ve Velkém Poříčí pořádala sousední MAS Stolové hory, která v současnosti již chystá založení energetického společenství. Více se o tom můžete dočíst zde. Strategická rada regionu Broumovsko spolupracuje s oběma místními akčními skupinami a snaží se tak v regionu koordinovat společný postup v oblasti energetiky.

Pozvánka na setkání ke komunitní energetice

Pozvánka na setkání ke komunitní energetice

Strategická rada regionu Broumovsko Vás zve na setkání k tématu komunitní energetiky, které se koná ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 9:00 v Polyfunkčním komunitním centru Hejtmánkovice (Hejtmánkovice č. p. 64) - sál v 1. patře.

Akci pořádá MAS Broumovsko+.

Setkáním Vás provede konzultant pro udržitelnou energetiku - Mgr. Michal Svoboda, MSc.

Mluvit se bude o těchto otázkách:

1) Role obcí a regionů v novém systému decentralizované energetiky.
2) Energetická komunita a energetická společenství coby noví hráči na poli lokální energetiky.
3) Energetická efektivita budov, energetický management a energetické strategie obcí a regionů.
4) Decentralizovaný systém výroby a distribuce elektřiny: malé obnovitelné zdroje energií (energie ze slunce, větru, vody, odpadu, biomasy, jádra země atd.), problematika ukládání energií.
5) Doporučené kroky v energetice pro místní samosprávy.

SRRB na semináři k přeshraničnímu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

SRRB na semináři k přeshraničnímu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Strategická rada regionu Broumovsko se 23. 11. 2022 společně se zástupci Společnosti pro destinační management Broumovska, města BroumovPolice nad Metují zúčastnila v Hradci Králové semináře k přeshraničnímu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Na začátek pan Ing. Roman Klíma (Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací) představil tematické zaměření a rozpočet programu. Dále pan Mgr. Daniel Vejrosta, DiS. (Společný sekretariát Česká republika - Polská republika) hovořil o harmonogramu výzev, způsobilosti výdajů a zjednodušených metodách vykazování. Na závěr Jana Čejpová (Euroregion Glacensis) představila fond malých projektů. Během všech prezentací bylo možné klást doplňující otázky.

Více o programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 najdete ZDE.

Vzniknou na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody v krajině? O tom rozhodnou další jednání…

Vzniknou na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody v krajině? O tom rozhodnou další jednání…

Broumov – S koncem října končí projekt Strategické rady regionu Broumovsko „Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I“, který má pomoci v bojích se suchem a klimatickými změnami. V rámci projektu byly zpracovány dvě adaptační strategie řešící zádrž vody v krajině, pro část povodí Stěnavy a Dunajky. Tyto strategie byly v polovině října představeny veřejnosti v Broumově a Polici nad Metují a nyní na ně naváží jednání s obcemi a vlastníky pozemků, jejichž cílem bude najít shodu na navržených krajinných opatřeních.

Díky projektu bylo během dvaceti měsíců detailně zmapováno území na Broumovsku a Policku o rozloze 58 km². Dle všech zjištěných informací pak byly navrženy kompletní studie proveditelnosti zádrže vody v krajině. Ty posloužily k tvorbě adaptačních strategií na změnu klimatu.

Tyto strategie nyní mají k dispozici kromě Strategické rady regionu Broumovska i zapojené obce – Otovice, Martínkovice, Broumov, Police nad Metují, Bukovice, Žďár nad Metují. „Adaptační strategie berme jako zásobník nápadů, jak by se dala krajina ozdravit. Jsou zde vytipována místa, která jsou vhodná pro vytvoření mokřadu nebo tůně, je zde navrženo, kde by se mohl vodní tok navrátit zpět k původní podobě, kde je vhodné vysadit dřeviny, aby nedocházelo k vodní nebo větrné erozi, navrženo zatravnění údolnic apod. Neberme strategii jako dogma, které se musí splnit, ale materiál, který může pomoci obcím, majitelům, zemědělcům ke společnému vyjednávání,“ říká koordinátorka projektu Šárka Vávrová, která dodává: „Impulsem pro vznik projektu bylo měnící se klima, což je již v dnešní době přijímaný fakt. Jsme si vědomi, že distribuce srážek během roku se mění a bude měnit, že přívalové srážky budou střídány delšími obdobími sucha a že česká krajina na takovou změnu není nachystaná. Chybí jí prvky, které by vodu dokázaly v krajině zadržet a postupně ji uvolňovaly. Krajina postrádá pestrost, a tím je mnohem více zranitelná.“

Právě v těchto týdnech nastává klíčová fáze jednání s obcemi a vlastníky dotčených pozemků. V rámci Strategické rady regionu Broumovsko vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je vytipovávat ve zpracovaném území vhodné lokality k realizaci krajinných opatření a účastnit se zmíněných jednání. Pokud se všechny strany dohodnou, bude možné požádat o grant, který poskytne finance na realizaci navržených opatření. V blízké době tak mohou vzniknout na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody, jako jsou mokřady, tůně, stromořadí či meandry potoků.

Projekt „Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I“ byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT. Jeho realizace začala 1. března 2021 a končí 31. října 2022. Bližší informace k projektu najdete ZDE.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

SRRB představila adaptační strategie veřejnosti

SRRB představila adaptační strategie veřejnosti

Jak jsme již dříve avizovali, tento týden byly veřejnosti představeny adaptační strategie na klimatickou změnu pro část povodí Stěnavy a povodí Dunajky, které zpracoval spolek Beleco podle podkladových studií spolku Živá voda.

V pondělí 17. 10. jsme se setkali v Broumově, následující den v Polici nad Metují. Příchozí trpělivě a se zájmem vyslechli povídání Jany Moravcové, která představila účel, podstatu a specifika strategií, a Jana Staroby, jenž popsal postup mapování a navrhování opatření v krajině. Prostor byl také na dotazy a diskuzi o konkrétních lokalitách.

A co vlastně bude dál? Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, v rámci kterého strategie vznikly, sice končí, ale právě teď nastává klíčová fáze jednání s obcemi a vlastníky dotčených pozemků. V rámci Strategické rady regionu Broumovsko vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je vytipovávat ve zpracovaném území vhodné lokality k realizaci krajinných opatření a účastnit se zmíněných jednání. O dalším postupu Vás tedy budeme informovat.

SRRB jako účastník pouti Jdu za Broumov 2028

SRRB jako účastník pouti Jdu za Broumov 2028

Jak jste již možná zaznamenali, Broumov kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2028 (více zde). Po dlouhých měsících příprav odevzdal tým kandidatury přihlášku a dne 12. října 2022 ji prezentoval před mezinárodní porotou.

Kolegyně z týmu kandidatury se rozhodly pojmout předání přihlášky kreativně a v duchu poutnictví propojit Broumovsko s hlavním městem pěší poutí (či poutí na kole). Dlouhá cesta, která vedla z Nowe Rudy (partner Broumova) až do Prahy, byla rozdělena na několik úseků, které poutníci – buď sami, nebo ve skupině – zdolávali v průběhu neděle 9. a pondělí 10. října. Zapojila se i Strategická rada regionu Broumovsko – podívejte se na fotky z našeho putování na trase z Červeného Kostelce až do Smiřic.

Další fotky a dojmy poutníků najdete ve článku na webu Naše Broumovsko.

Tak se pokochejte společně s námi a držte Broumovu palce! Už 14. října 2022 bude známo, zda Broumov postoupil do druhého kola soutěže.

Projekt zádrže vody v krajině pokročil do další fáze

Projekt zádrže vody v krajině pokročil do další fáze

Projekt zádrže vody v krajině, přesněji nazvaný Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který od března 2021 koordinujeme, pokročil do další fáze.

Ve dnech 7.-8. 9. 2022 byly představitelům dotčených obcí (Broumov, Martínkovice, Otovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují) představeny adaptační strategie na klimatickou změnu pro část povodí Stěnavy a povodí Dunajky, které zpracoval spolek Beleco.

Tyto strategie vznikly podle studií spolku Živá voda, které byly vytvořeny na základě intenzivního mapování v terénu a studia historických map, ortofoto snímků, dochovaných melioračních projektů a dalších podkladů. Studie navrhují konkrétní opatření v krajině tak, aby více zadržovala vodu a byla tak schopná odolávat vodní i větrné erozi a také se lépe vyrovnávat se stále častějšími obdobími sucha či naopak intenzivními přívalovými dešti.

Adaptační strategie budou následně představeny také veřejnosti:
17. 10. 2022 17:00 Klášter Broumov - Kreslírna, více zde Návrat vody do krajiny aneb jak na klimatickou změnu?
18. 10. 2022 17:00 Police nad Metují - Pellyho domy, více zde Návrat vody do krajiny aneb jak na klimatickou změnu?

 

Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

SRRB na setkání týkajícího se rozvoje cykloturistiky v Euroregionu Glacensis

SRRB na setkání týkajícího se rozvoje cykloturistiky v Euroregionu Glacensis

Strategická rada regionu Broumovsko se 30. 8. 2022 společně se zástupci Společnosti pro destinační management Broumovska a města Police nad Metují zúčastnila setkání na krajském úřadě Pardubického kraje týkajícího se rozvoje a propagace cykloturistiky na území Euroregionu Glacensis.

Euroregion Glacensis je spojením regionálního sdružení měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně. Je to nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Šumperk na české straně a powiaty kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a město Wałbrzych na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami.

Setkání bylo svoláno s ohledem na blížící se spuštění nového programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko pro období 2021-2027, kdy se pomalu začínají tvořit nové společné projekty v oblasti cestovního ruchu.
Polská strana je velice aktivní v oblasti singletracků - provozuje síť více jak 200 km tras pod názvem Singletrack Glacensis a předpokládá realizovat další projekty. Zároveň má zájem spolupracovat na propagačních opatřeních v oblasti cyklodopravy jako celku.
Cílem schůzky byla vzájemná informovanost o možnostech dotační podpory v novém období a o potenciálních záměrech v oblasti singletracků a možnosti společné propagace cykloturistiky.

Ohlédnutí za závěrečnou konferencí k projektu RURITAGE

Ohlédnutí za závěrečnou konferencí k projektu RURITAGE

Jak jsme již informovali, na začátku června jsme se v Paříži zúčastnili závěrečné konference k projektu Ruritage, jehož snahou je demonstrovat kulturní a přírodní dědictví jako hnací sílu udržitelného rozvoje. Toto setkání bylo plné informací od řečníků z řad reprezentantů UNESCO, představitelů zapojených regionů, geoparků, univerzit a dalších přidružených institucí.

Během konference byla v projevech různých účastníků zdůrazněna společná myšlenka, že dědictví ve všech jeho podobách umožňuje sociální soudržnost a blahobyt, podporuje sociálně-ekonomický rozvoj a má potenciál zlepšit dlouhodobé přínosy ekonomických činností a změnit tvář venkovských regionů po celém světě. V odkazu níže najdete podrobný přehled o obsahu konference i jednotlivých řečnících: https://www.ruritage.eu/.../ruritage-final-conference-8.../ Případně zde je přímo záznam z prvního i druhého dne konference: https://youtu.be/5NiLa0hGpY8 a https://youtu.be/kNa9fngRowA

SRRB znovu finančně podpořena Královehradeckým krajem

Strategická rada regionu Broumovsko byla i v roce 2021 podpořena dotací Královehradeckého kraje, tentokrát ve výši 230 000 Kč.

Vedle pravidelných příspěvků zakladatelů SRRB - měst Broumova, Police nad Metují a Teplice nad Metují a Podnikatelského klubu Broumovska se tak Královehradecký kraj stal dalším významným finančním podporovatelem naší činnosti. Díky tomu jsme se mohli v roce 2021 věnovat celé škále důležitých témat našeho regionu jako je doprava a infrastruktura, podpora podnikání a zaměstnanosti, energetika, adaptace krajiny na klimatickou změnu a řada dalších.

Za přidělenou finanční podporu moc děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.

SRRB na závěrečné konferenci k projektu RURITAGE

SRRB na závěrečné konferenci k projektu RURITAGE

Strategická rada regionu Broumovsko se jako člen "Rady regionů" ("Board of Regions") ve dnech 9.-10. 6. 2022 zúčastnila závěrečné konference k projektu Ruritage, která se konala v Paříži v hlavním sídle UNESCO.
 
Ve zkratce, RURITAGE je projekt EU, který se zaměřuje na venkovské regiony jako na „laboratoře“, které demonstrují kulturní a přírodní dědictví jako hnací sílu udržitelného rozvoje. Jeho cílem je poukázat na dosud nevyužitý potenciál kulturního a přírodního dědictví a zakomponovat tyto hodnoty do výzkumných a inovačních regionálních strategií.
 
Více o projektu se můžete dočíst zde: https://www.ruritage.eu/

SRRB na festivalu JobStart na Univerzitě Hradec Králové

SRRB na festivalu JobStart na Univerzitě Hradec Králové

Ve středu 27. 4. 2022 jsme se zúčastnili akce JobStart FESTIVAL na Univerzitě Hradec Králové. Zájemcům, kteří se u nás zastavili, jsme vysvětlovali co jsme zač, co děláme a proč to děláme - zejména tedy v oblasti práce a zaměstnanosti.


Současně jsme nabízeli aktuálně volná pracovní místa z našeho regionu vhodná pro studenty a absolventy VŠ - jmenovitě např. pracovní pozice, které nabízí Agentura pro rozvoj Broumovska, Broumovsko (Společnost pro destinační management Broumovska), MAS Broumovsko+, HOBRA - Školník s.r.o., HAUK s.r.o, PROMA REHA, s.r.o., Masarykova základní škola Broumov, Základní škola a Praktická škola, Broumov, Základní škola Hradební, Broumov, Základní škola a Mateřská škola Machov, Základní škola a mateřská škola Martínkovice a ZŠ a MŠ Suchý Důl.


Taktéž jsme se zúčastnili tomboly, do které jsme věnovali několik dárkových voucherů na prohlídky a akce v Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum a poukazů na hodinu mentoringu, kterou povede Jan Školník. S výherci těchto voucherů a případně s dalšími zájemci se budeme těšit na viděnou u nás v Broumově!

„Je tu spousta míst s velkým potenciálem k zádrži vody,“ říkají lokální koordinátoři na Broumovsku

„Je tu spousta míst s velkým potenciálem k zádrži vody,“ říkají lokální koordinátoři na Broumovsku

Broumov – Už více než 58 km2 území Broumovska bylo zmapováno díky projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který od března 2021 koordinuje Strategická rada regionu Broumovsko. První fází projektu je právě mapování, které provádějí lokální koordinátoři na území šesti obcí: Broumov, Martínkovice, Otovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují.

Na základě mapování, dat z historických map, ortofotosnímků a dalších dostupných zdrojů bude do konce letošního června navrženo komplexní řešení nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze či zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt. Níže přinášíme poznatky lokálních koordinátorů, kteří se do projektu zapojili mapováním terénu:

Filip Vávra, Hlavňov:
Při mapování ve svažitých lesích v okolí Hlavňova jsem byl svědkem toho, jak neškodně vypadající vyschlé koryto se mění na 1,5 m hlubokou erozní strž, kde jsem mohl prolézat mezi podemletými kořeny stromů. Šlo o dočasná koryta, kudy při přívalech teče voda.
Pod hřebenem Broumovských stěn na více místech z pod skal vytékala voda, která se po desítkách metrů zase ztrácela puklinami skalního podloží, aby byla níže po svahu pramenným zdrojem toku.
Chování vody v krajině bylo nejlépe patrné při intenzivním jarním tání nebo po dešťových přívalech. V lokalitě Převrať jsem objevil místo, kde vyvěral proud vody ze země. Šlo dle podkladových map o předpokládanou trasu melioračního hlavníku (odvodňovací truby), který zde byl prasklý, a voda si našla nejsnazší cestu ven, takto jsem i v terénu zároveň ověřil jeho skutečnou trasu.
Další zkušeností, která mě utvrzuje v potřebě řešit zpomalení a zádrž vody v krajině širokou paletou drobných opatření, je proměna některých lesních cest po letošním únorovém masivním tání spojeného s deštěm. Na konkrétní lesní cestě jsem navrhl terénní vlny na neškodné odklonění přívalové vody z cesty do lesa, protože mi bylo jasné, že při větším přívalu zde může vzniknout eroze, což se tedy i potvrdilo ve větší míře, než jsem očekával.

Jan Staroba, Žďár nad Metují a okolí Broumova:
V oblasti pod Ostaší byly objeveny již nefunkční prasklé meliorační trubky. Voda z nich vytéká nekontrolovaně nad povrch a tvoří stružkovou erozi, při které je úrodná půda nenávratně odplavena pryč. Objevil jsem nově vybudované tůně v polích nad Broumovem. Někteří farmáři již vnímají problém s vodou a degradující půdou, proto sami začínají tvořit vodozádržné prvky v krajině.

Ester Korandová, Pěkov:
V Pěkově je několik údolnic, které přirozeně stahují vodu z okolních luk. Většinou jsou zmeliorované a toto odvodnění ústí do Pěkovského potoka. Pokud by se meliorace přerušily a voda vyvedla kontrolovaně nad povrch, mohlo by zde vzniknout až 5 nových vodotečí.
Meliorace, které jsou zbudovány na kopcích kolem vesnice, často ústí do zalesněného svahu, kde voda způsobuje erozi a poměrně rozsáhlé nátrže. Jedná se také o jeden z faktorů zvyšující hrozbu povodní při jarním tání a přívalových deštích.
Pod Strážnou horou v NPP Polické stěny jsme objevili prameniště a tok, který není zanesen do map. Další nové prameny jsme zmapovali na úpatí Ostaše.

Ester Korandová, Klůček:
Dříve zde již vznikla v jedné údolnici opatření na ochranu města před povodněmi, nachází se zde 3 velké poldry. Poldry jsou však primárně opatření proti povodním a bylo by vhodné je upravit a přidat další prvky, aby zde byla naplněna funkce zádrže vody i při menších srážkách.
I když se město již dříve snažilo Klůček upravit, nad Bukovicí se žádná opatření neuskutečnila a je zde riziko velkých smyvů půdy při jarním tání sněhu a přívalových deštích.

Veronika Mňuková, Martínkovice:
V oblasti kolem Martínkovického potoka jsem narazila na spoustu míst s velkým potenciálem pro zádrž vody, kde byly vidět náznaky mokřadů. Obzvlášť mě zaujalo místo, kde v zahloubeném korytě začal potok sám meandrovat – jako příklad přirozené obnovy toku.

Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT. Jeho realizace začala 1. března 2021 a potrvá 18 měsíců. Výstup projektu bude představen i široké veřejnosti.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Koordinace pomoci Ukrajině

Koordinace pomoci Ukrajině

Co je ve Strategické radě regionu Broumovsko nového?


Mimo jiné se už čtvrtý týden intenzivně věnujeme koordinaci pomoci Ukrajině. Pravidelně se scházíme a diskutujeme o možnostech krátkodobé i dlouhodobé pomoci uprchlíkům a o tom, jak co nejlépe přispět k jejich integraci do našeho regionu.


Za tím účelem byl ustanoven koordinační štáb, který eviduje a zprostředkovává ubytování, zajišťuje dopravu, nabídku i poptávku pracovních míst, koordinuje sbírky materiální pomoci i nábytku atd.


Taktéž byl zprovozněn web http://www.ukrajina-broumovsko.cz/, kde najdou místní a lidé z Ukrajiny důležité info a kontakty, a byla vytvořena FB stránka Broumovsko pro Ukrajinu, kudy budeme komunikovat zásadní výzvy a oznámení obyvatelům z regionu.

Co pomůže nápravě vodního režimu v krajině?

Co pomůže nápravě vodního režimu v krajině?

Klimatické změny jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha. Strategická rada regionu Broumovsko pokračuje v těchto dnech v projektu, který jde právě touto cestou. Jde o projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. 

Díky projektu jsou nyní na Broumovsku zpracovávány dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Výsledkem strategií je návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky. V souvislosti s projektem Kateřina Ostradecká položilapár otázek řediteli Strategické rady regionu Broumovsko Petru Osobovi.

Z jakého důvodu se Strategická rada regionu Broumovsko (SRRB) rozhodla realizovat projekt, který se věnuje klimatickým změnám?

Projekty zádrže vody a adaptace na klimatickou změnu jsou velmi užitečné a nezbytné pro nápravu vodního režimu v krajině Broumovska. SRRB došla k závěru, že by bylo vhodné rozpracovat takové projekty na různých místech našeho regionu. Zázemí SRRB dovolilo připravit a podat větší projekt, se kterým jsme u Státního fondu životního prostředí uspěli. Podařilo se nám také shromáždit prostředky na dofinancování projektu. Nyní tak už probíhají konkrétní činnosti v povodí Stěnavy na katastrech Broumova, Otovic a Martínkovic a v povodí Dunajky na katastrech Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují.

Bude po skončení projektu SRRB v této tematice pokračovat? Chystají se nějaké další věci?

V současné době není rozpracovaný žádný konkrétní plán, ale předpokládám, že vzhledem k důležitosti tématu se mu bude SRRB dál věnovat. Ideálním scénářem by bylo mapování doposud nepokrytých částí Broumovska ruku v ruce s realizacemi konkrétních opatření navržených v nyní zpracovávaných studiích.

Jak vy osobně vnímáte tematiku klimatických změn? Dotýká se vás nějak přímo?

Myslím, že se dotýká nás všech. Jako naivní optimista snad doufám, že nám lokálně pomůžou různá drobnější opatření, ale celkově si myslím, že nás nic pěkného nečeká.

 

Vypracovaný projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

SRRB hledá nové kolegy

SRRB hledá nové kolegy

Strategická rada regionu Broumovsko aktuálně hledá dva nové kolegy. Vypsali jsme dvě výběrová řízení, která jsou otevřena do 31. ledna 2022: ředitel/-ka SRRB a projektový manažer/-ka.

Podrobné informace o obou nabízených pozicích najdete v inzerátech publikovaných přímo na našich stránkách:

Pokud vás některá z nabídek zaujme, budeme se těšit na vaší reakci.

Firma Hobra-Školník podporuje region

Kromě pravidelných setkání všech zakladatelských subjektů komunikuje Strategická rada regionu Broumovsko regionální potřeby i s dalšími subjekty. Mezi nimi samozřejmě nemohou chybět zdejší firmy a podnikatelé. Jednou z nejvýznamnějších firem v regionu je broumovská Hobra-Školník.

Jedním z pěti pilířů dlouhodobé strategie firmy Hobra-Školník je následující formulace: „Ve vztahu ke společnosti vyzdvihujeme etický, morální a odpovědný přístup. Jsme hrdá a respektovaná součást společnosti.“ V rámci tohoto přístupu je HOBRA skrze vedení společnosti aktivní součástí regionálního společenství a snaží se přispět k jeho rozvoji. Základním předpokladem účelné práce v této souvislosti je podpora a umožnění spolupráce na širokém základu.

Víc podrobností o firmě lze najít na jejích webových stránkách.

MARTÍNKOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

MARTÍNKOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Broumovska? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Středa 27. října 2021, 17:00

Martínkovice / kulturní dům

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

POLICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

POLICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Policka? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který se týká také Police nad Metují, Žďáru nad Metují a Bukovice. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Středa 22. září 2021, 17:00

Police nad Metují / Pellyho domy

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

BROUMOV - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

BROUMOV - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Broumovska? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Čtvrtek 29. září 2021, 17:00
Broumov / Konferenční sál IC Broumov

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.