Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Zádrž vody


Doprava


O nás

Strategická rada regionu Broumovsko je platformou pro regionální (nadobecní) a mezioborovou spolupráci. Úspěch našeho regionu je závislý na schopnosti strategické spolupráce. Jsme přesvědčeni, že rozvoj našeho regionu nám nikdo nezařídí. Záleží, jak se s výzvami současného světa vypořádáme my sami. Naše priority budeme prosazovat společným úsilím v našem regionu i vůči institucím kraje a státu. Veškerá naše činnost směřuje k jednomu cíli, kterým je zvýšení kvality života v regionu a jeho sociální, ekonomický a kulturní rozvoj. Chceme ukázat cestu, jak se méně lidnaté regiony mohou vypořádat s dnešními trendy.

Naše vize: Zvýšení kvality života v regionu skrze sociální, ekonomický a kulturní rozvoj.

Naše poslání: Formulování, prosazování a realizace strategie rozvoje regionu Broumovska skrze nadobecní a mezioborovou spolupráci.

Zakladatelé SRRB

Zakladateli Strategické rady regionu Broumovsko o.p.s. je těchto šest partnerů:

Unikátní pestrost zakladatelů z oblastí samosprávy, neziskových organizací i soukromého sektoru umožňuje formulovat strategie regionu ve vysoké komplexnosti a nadčasovosti. Vzniklo tak nejen v kontextu Česka unikátní uskupení, které je silným hybatelem v rámci regionu a hodnotným partnerem vůči institucím kraje i státu.

Novinky

Podnikání

Broumovsko je regionem s dlouhou a bohatou průmyslovou tradicí, zejména v oblasti textilního a strojírenského průmyslu. Působí zde i řada podniků z dalších hospodářských odvětví, včetně zemědělství, lesnictví, dopravy či služeb. Důležitou součástí místní ekonomiky jsou i živnostníci, kteří poskytují své služby místním obyvatelům a návštěvníkům regionu.

Strategická rada regionu Broumovsko si uvědomuje potřebu diverzifikovat a rozšiřovat tuto nabídku. Přivedení investora či pomoc s rozšířením či založením výroby nebo služeb pro místní firmy a podnikatele je pro SRRB prvním úkolem, kterému hodlá věnovat své úsilí. Sjednocující myšlenkou této snahy je, že z přivedení investora či rozšíření výroby budou profitovat všechny obce v území. SRRB se proto rozhodla postupovat společnými silami.

Pokud uvažujete o lokalizaci investice na Broumovsku, o startu či o rozšíření vlastního podnikání, pokračujte prosím na specializovanou část našeho webu.

Doprava

Kvalitní dopravní dostupnost a dopravní obsluha regionu jsou jedněmi z klíčových prvků pro život na Broumovsku. Poloha Broumovska v pohraničí se odráží na horší časové dostupnosti center ve vnitrozemí Česka. Naopak relativně snadněji dostupná jsou města v polském pohraničí, se kterými je Broumovsko propojeno sítí silnic i železnic, které ale mnohdy nejsou v ideálním stavu.

Strategická rada regionu Broumovsko věnuje oblasti dopravy zvýšenou pozornost. Dopravní specialista SRRB se v současné době věnuje koordinaci příprav zavedení autobusových linek, které by měly obsluhovat a propojit významné turistické cíle na území Broumovska. Dále se ve spolupráci s místními samosprávami připravuje realizace cyklostezek určených pro komfortnější dopravu místních i pro turistické účely. Mezi úkoly s delším časovým horizontem patří strategické vyřešení parkování pro stále vyšší počet návštěvníků regionu, obnova železnice v relaci Broumov - Kladsko či příprava na elektromobilitu a další moderní formy dopravy.

Analýzy a materiály

Snahou Strategické rady regionu Broumovsko je sbírat a vyhodnocovat regionální data a uplatňovat je při rozhodování na Broumovsku.

Voda

Broumovsko se nachází na hlavním evropském rozvodí. Částečně patří do úmoří Baltského moře (povodí Stěnavy) a částečně do úmoří Černého moře (povodí Metuje). Unikátní geologická stavba území vedla ke vzniku významných zvodněných struktur, které jsou důležitým rezervoárem pitné vody a jsou chráněné v rámci CHOPAV Polická křídová pánev.

V současné době se diskutují v celé Evropě strategie adaptace krajiny pro zvýšení zádrže vody. V případě Broumovska podporujeme vznik modelových studií týkajících se přirozené zádrže vody v krajině, které by zároveň ovlivnily způsob hospodaření s půdou. Zájmem Broumovska bude také najít ekonomický model, ve kterém by ochrana takto unikátních vodních zdrojů přinesla kompenzace do místní ekonomiky.

Kultura a památky

Broumovsko je regionem s celou řadou výjimečných přírodních u kulturních památek. Jsou chráněny plošně v rámci CHKO Broumovsko nebo městských památkových zón (Broumov, Police nad Metují a Stárkov) a vesnických památkových rezervací (Křinice) a zón (Skalka, Dolní Vernéřovice). Významnými maloplošnými územími ochrany přírody jsou národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny. Mezi významné nemovité kulturní památky patří benediktinské kláštery v Broumově a Polici nad Metují, skupina venkovských barokních kostelů a desítky staveb lidové architektury, zejména tzv. statků broumovského typu.

Nebývalá koncentrace přírodních a kulturních památek nutně vede k úvahám o potřebě ochrany a kultivace tohoto dědictví. Strategická rada regionu Broumovsko diskutuje první užitečný krok, tedy vytvoření profesionálního management plánu tohoto dědictví, který by vycházel ze standardů UNESCO. Zájmem SRRB ale není pouze péče o historické a přírodní památky, resp. jejich konzervace, ale též podpora současné živé kultury a života. Kulturní program ambiciózní kvality se stal neodmyslitelnou součástí našeho regionu. SRRB podporuje kandidaturu Broumova na Evropské hlavní město kultury v roce 2028.